ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

 ترانسفورماتور توزیع کم تلفات  روغنی سه فاز با تجهیزات جانبی به صورت عمومی شامل:مقره ھای فشار قوی, جرقه گیر, مقره ھای فشار ضعیف, نمایشگر میزان روغن, رله بوخھلتس, شیر نمونه برداری. پیچ اتصال زمین, چرخ, تپ چنجر (حالت بی بار), پلاک مشخصات, نمایشگر دمای روغن, شیر مخزن,مخزن روغن, پلاگ کنسرواتور, ترمومتر روغن, رطوبت گیر.

ترانسفورماتور 25KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 50KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 75KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 100KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 125KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 160KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 200KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 250KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 315KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

نمایش 1 تا 9 از 17 (2 صفحه)