شرایط و قوانین

شرایط  وقوانین مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.